Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 9 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 10 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 41 Místní akční skupina Český Les
Úvodní stránka
 
 
Rašeliniště pod drobnohledem

Přestože v našich zeměpisných šířkách jsou rašeliniště spíše ojedinělým jevem, reprezentují jeden z charakteristických biotopů severní části Českého lesa. Rašeliniště představují výjimečný ekosystém, pro které je charakteristické postupné hromadění odumřelé biomasy za vzniku rašeliny. Jsou to jakési ostrůvky člověkem velmi málo ovlivněné přírody uprostřed lesnicky obhospodařovaných porostů. Většina dochovaných rašelinišť je proto dnes chráněna v maloplošných zvláště chráněných územích. V Českém lese jsou rašeliniště zastoupena formou roztroušených drobných lokalit, často v mozaice s jinými biotopy. Reprezentativní blatkové bory obklopené prstencem podmáčených smrčin se nacházejí v přírodních rezervacích Farské bažiny, Pavlova Huť a Podkovák. Další fragmenty lesních rašelinišť v mozaice s jinými biotopy lze nalézt například v národní přírodní památce Na požárech, přírodních rezervacích Jezírka u Rozvadova a Křížový kámen a na celé řadě dalších mikrolokalit. Samostatnou kapitolu tvoří zrašelinnělá luční společenstva tzv. nevápnitá mechová slatiniště.

Od roku 2009 mají návštěvníci Českého lesa možnost si zblízka prohlédnout, jak to v takovém rašeliništi vypadá. Správa CHKO Český les, Český svaz ochránců přírody a Lesy České republiky vybudovali naučnou stezku v Přírodní rezervaci Podkovák.

Přírodní rezervace Podkovák se nachází 2,5 km jihozápadně od obce Lesná u Tachova a je chráněna od roku 1975. Kombinace nepropustného podloží a poměrně vysokého úhrnu srážek zde vytvořila vhodné podmínky pro vznik vrchovištního rašeliniště. Lesní porost je tvořen převážně blatkovým borem se zajímavou vrchovištní květenou. Vesměs se jedná o rostlinné druhy přizpůsobené specifickým životním podmínkám na rašeliništi, tj. vysoká hladina spodní vody spojená s nedostatkem kyslíku v půdě, nedostatek živin, vysoká kyselost prostředí a krátká vegetační sezóna. Z význačných druhů lze jmenovat suchopýr bahenní, šichu černou, klikvu bahenní, kyhanku sivolistou, vlochyni bahenní či rojovník bahenní. Obnažená vlhká místa při krajích zrašeliněných jezírek osidlují masožravé rosnatky okrouhlolisté a tučnice bahenní. Významnou a druhově velmi bohatou skupinu tvoří mechorosty. Ze zástupců fauny žijí v rezervaci především bezobratlí živočichové, zejména pavouci, s nimiž se zde můžeme setkat po celé vegetační období. Široce rozšířenou složkou rašeliništní fauny jsou ale také brouci. Na Podkováku byl nalezen velice vzácný horský střevlík Harpalus solitaris. Mezi obratlovci se na rozdíl od bezobratlých živočichů, nenachází žádný druh vysloveně vázaný na rašeliniště. Vhodné podmínky zde nacházejí některé druhy otevřených stanovišť vyšších poloh. Najdeme zde např. ještěrku živorodou a zmiji obecnou.

A jak to na stezce vypadá? Povalový chodník na naučné stezce Podkovák Vás zavede blatkovým borem k vyhlídce na rašelinná jezírka. Cestou uvidíte nejen běžné druhy rostoucí v rašeliništi, ale i zmiňované vzácnosti jako jsou masožravá rosnatka okrouhlolistá nebo rojovník bahenní. Na stezce se také o rašeliništi a jeho obyvatelích dozvíte plno zajímavých informací. A nakonec dostanete i tip na další zpřístupněná rašeliniště západních Čech, která stojí za to navštívit.

 


 Rašeliniště pod drobnohledem (5)  


Dokumenty ke stažení
 
mapa_stezka.jpg
23.1.2012 09:01:17  (2.29Mb)


 Verze pro tisk     Doporučit přátelům         


 Pátek, 18. června 2021 Nelze navázat spojení s databazí